Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

65.9(4УКР)246
О-75          Основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К. : Центр учбової літ., 2011. – 224 с.

   В посібнику зібрані завдання для виконання лабораторних та практичних досліджень з дисципліни "Основи охорони праці", "Безпека життєдіяльності" та методичні рекомендації для їх успішного виконання в умовах особистісно орієнтованого навчання. Серед цих завдань є такі, які стосуються проблем цивільного захисту населення, що досить актуально з позицій сьогодення. Рекомендується для підвищення фахової компетентності студентів ВНЗ та практичних працівників в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності. Передмова 5 РОЗДІЛІ. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ОСНОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ Дослідження параметрів, що описують вологість в навчальних при міщеннях 8 Визначення швидкості повітряних потоків на робочому місці 15 Моніторинг радіаційної небезпеки в контексті цивільної оборони ..21 Визначення рівня шумів в лабораторіях та кабінетах 29 Основи електробезпеки. Вимірювання опору захисного зазем лення 36 Дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, май стерень 43 Засоби пожежної безпеки, первинні засоби пожежогасіння 50 Організація цивільної оборони установи. Способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях 57 Визначення вмісту нітратів в продуктах харчування 64 Надання долікарської допомоги при виникненні надзвичайних си туацій 71 Визначення рівнів вібраційних навантажень 80 Основні заходи та засоби електробезпеки. Методи визначення опору заземлення 86 Визначення стану електробезпеки. Вимірювання опору ізолюючих матеріалів 94 Захист від статичної електрики. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв 102 Перевірка працездатності приладу СРП-88 та проведення дозимет ричних вимірювань 108 Методи визначення працездатності людини 114 Дослідження pH характеристик природних розчинів і вплив по казника pH на життєдіяльність людини 122 Вимірювання мікрокліматичних параметрів. Розслідування не щасних випадків 129 Вплив небезпечних та шкідливих факторів середовища. Проведення вимірювань за допомогою фотоколориметра 139 Ергономічна оцінка навчального середовища 145 Вимірювання електромагнітного забруднення середовища 154 РОЗДІЛИ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Визначення рівня ко мунікабельності людини 161 Визначення та оцінка рівня стресового навантаження на організм людини 169 Визначення біоритмічного типу працездатності і критичних днів людини 179 Захист населення в умовах надзвичайних ситуацій. Складання плану та схеми для евакуації людей 188 Спеціальне розслідування нещасних випадків 196 Професійні захворювання та отруєння 203 Науково-дослідні завдання з основ охорони праці 210 Рекомендована література 219


ISBN 978-611-01-0246-9УДК 658.345(075.8)
ББК 65.9(4УКР)246я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
К/сх - Книгосховище 2 2
УчАб - Абонемент навч. л-ри 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 11

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'